Genderense Hoeve

lekker comfortabel overnachten

Privacyverklaring

Bed & Breakfast Genderense Hoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Lange Pad 1
4265 TD Genderen
+31 416 352 751

Functionaris Gegevensbescherming van Bed & Breakfast Genderense Hoeve is Mieke van den Heuvel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed & Breakfast Genderense Hoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bed & Breakfast Genderense Hoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van, indien van toepassing, een nieuwsbrief, informatie- en/of promotiemateriaal.
En om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bed & Breakfast Genderense Hoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bed & Breakfast Genderense Hoeve) tussen zit.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je, indien van toepassing, je eerst registreren en/of bekendmaken. Bij registreren en/of bekendmaken bewaren wij jouw opgegeven persoonsgegevens.
Wij zullen de aan jouw gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bed & Breakfast Genderense Hoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

• Zolang de persoon klant van Bed & Breakfast Genderense Hoeve is.
• Offerte en contactformulier: tot 3 maanden na het invullen zullen deze persoongegevens in onze online database aanwezig zijn.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Contact aanvragen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bed & Breakfast Genderense Hoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@BnBGenderenseHoeve.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bed & Breakfast Genderense Hoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bed & Breakfast Genderense Hoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

• Indien van toepassing, wordt de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveilige verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@BnBGenderenseHoeve.nl